Дружество на художниците


1. Али Алджабари
Член на Дружество на художниците – Добрич.
Роден на 01.07.1962 г. в гр. Насрия, Ирак. Завършва /1991/ ВТУ „Св. св. Кирил и Мeтодий”, специалност графика при проф. Н. Хаджитанев и доц. Хр. Цацинов.
Работи в областта на графиката, живописта, керамика и карикатура.
Има седем самостоятелни изложби и участва в национални и регионални изложби.

Ali Aldzhabari
Member of the Artists’ Association – Dobrich.
Born on July 1st, 1962 in Nasria, Iraq.
Graduated /1991/ in Graphic art from St. Cyril and St. Methodius University of Veliko Tarnovo under Prof. N. Hadzhitanev and Assoc. Prof. Hr. Tsatsinov. 
Works in the field of graphic art, painting, ceramics and cartoon.
7 one-man shows.
Participation in national and regional exhibitions.
++359 893 220 213


2. Ангел Иванов
Член на Дружество на художниците – Добрич.
Роден на 11.12.1925 г. в гр. Търговище.
Работи в областта на живописта и акварела.
Участва в много международни, национални и регионални изложби.

Angel Ivanov
Member of the Artists’ Association – Dobrich.
Born  on December 11th, 1925 in Targoviste.  
Works in the field of oil painting and aquarelle.
Participation in numerous international, national and regional exhibitions.
++359 58 62 55 48

3. Антония Заверджиева

4. Атанас Василев

5. Биляна Игнатова

6. Божидар Тонев
Член на СБХ. Член на Дружество на художниците – Добрич.
Роден на 04.09.1963 г. в гр. Добрич.
Работи в областта на графиката и  рисунката.
Има над шест самостоятелни изложби.
Награда за графика от биенале, Варна. Почетна грамота от Торонто, Канада и Карбунар, Румъния. Номинация за графика на Алианц България.

Bozhidar Tonev
Member of the Union of Bulgarian Artists. Member of the Artists’ Association – Dobrich.
Born on September 4th, 1963 in Dobrich.
Works in the field of graphic art and drawing.
Over 6 one-man shows.
Print Biennial Award, Varna.
Honorary diploma, Toronto, Canada and Carbunar, Romania.
Nomination for graphics of Alianz Bulgaria Company.
++359 899 667 112; e-mail:crosspoint@mail.bg    

7. Велина Христова
Член на Дружество на художниците – Добрич.
Родена на 08.11.1970 г. в гр. Пловдив. Завършва /1997/ ХА-София, специалност плакат при проф. Ив. Газдов.
Работи в областта на живописта и  рисунката.
Участва в международни, национални и регионални изложби.

Velina Hristova
Member of the Artists’ Association – Dobrich.
Born on November 8th, 1970 in Plovdiv. Graduated /1997/ in Poster from the National Academy of Art in Sofia under Prof. Iv. Gazdov.
Works in the field of painting and drawing. 
Participation in numerous international, national and regional exhibitions.
++359 888 462 270; e-mail: velinah@yahoo.com

8. Венета Велева
Член на Дружество на художниците – Добрич.
Родена на 28.09.1973 г. в гр. Добрич. Завършва /2003/ ХА-София, специалност силикатни форми при проф. Райко Райков.
Работи в областта на арт керамика и стъкло. Участва в международни и регионални изложби и пленери.

Veneta Veleva
Member of the Artists’ Association – Dobrich.
Born on September 28th, 1973 in Dobrich. Graduated /2003/ in Porcelain and glass from the National Academy of Art in Sofia under Prof. R. Raykov.
Works in the field of art ceramics and glass. 
Participation in numerous international and regional exhibitions and plein airs.
++359 887 623 700; e-mail: veneta_veleva@abv.bg

9. Вера Пенева
Член на СБХ. Член на Дружество на художниците – Добрич.
Родена на 05.08.1961 г. в гр. Велико Търново. Завършва /1986/ ВТУ “Св. св. Кирил и Методий”, специалност скулптура при доц. Ненко Маров.
Работи в областта на скулптурата, живописта, колажа, графичен дизайн и компютърна графика. Участва в много международни, национални и регионални изложби и пленери. Има девет самостоятелни изложби. Печели стипендия на Международния фонд за подкрепа на изкуството към ЮНЕСКО.

Vera Peneva
Member of the Union of Bulgarian Artists. Member of the Artists’ Association – Dobrich.
Born on August 5th, 1961 in Veliko Tarnovo. Graduated /1986/ in Sculpture from St. Cyril and St. Methodius University of Veliko Tarnovo under Assoc. Prof. Nenko Marov. 
Works in the field of sculpture, painting, collage, graphic design and computer graphic. 
Participation in numerous international, national and regional exhibitions and plein airs.
9 one-man shows.
UNESCO International Fund for Promotion of Art scholarship holder.
++359 899 115 615; e-mail: verapeneva@abv.bg,  www.vera-peneva.blogspot.com

10. Ганка Терзиева 0898 218995

11. Георги Горчев
Член на СБХ. Член на Дружество на художниците – Добрич.
Роден на 01.11.1939 г. в с. Реселец, Плевенско. Завършва /1962/ Учителски институт в гр. Плевен в класа на Дило Дилов. Работи в областта на живописта. Участва в много международни, национални и регионални изложби.

Georgi Gorchev
Member of the Union of Bulgarian Artists. Member of the Artists’ Association – Dobrich.
Born on November 1st, 1939 in Reselets village, Pleven district. Graduated /1962/ from the Teachers’ Training College in Pleven in Dilo Dilov’s class. 
Works in the field of painting. 
Participation in numerous international, national and regional exhibitions.
++359 884 636 239

12. Георги Демирев
Член на Дружество на художниците – Добрич.
Роден на 11.01.1965 г. в гр. Добрич. Завършва /1984/ Средно художествено училище – Трявна.
Работи в областта на живописта и  рисунката. Участва в много международни, национални и регионални изложби и пленери.

Georgi Demirev
Member of the Artists’ Association – Dobrich.
Born on January 11th, 1965 in Dobrich. Finished /1984/ the High School of Fine Arts in Tryavna.
Works in the field of painting and drawing.
Participation in numerous international, national and regional exhibitions and plein airs.
++359 886  625188; e-mail: georgedem@abv.bg,  georgedem.blogspot.com

13. Георги Енев 0898 915780

14. Георги Керанов
Член на Дружество на художниците – Добрич.
Роден през 1955 г. в с. Коларци, Добричко. Завършва ШУ ”К. Преславски”, специалност образователни аспекти на пластичните изкуства.
Работи в областта на  акварела и карикатурата. Участва в международни и регионални  изложби.

Georgi Keranov
Member of the Artists’ Association – Dobrich.
Born in 1955 in Kolartsi village, Dobrich district. Graduated in Educational aspects of plastic arts from Bishop K. Preslavski University of Shumen.
Works in the field of aquarelle and cartoon. 
Participation in international and regional exhibitions.
++359 888 995 370; e-mail: superintelekt@abv.bg

15. Георги Чолаков 0885 636832

16. Гинка Димова
Член на Дружество на художниците – Добрич.
Родена на 21.09.1952 г. в с. Владимирово, Добричко. Завършва /1974/ ВТУ ”Св. св. Кирил и Методий”, специалност скулптура при А. Миндов.
Работи в областта на акварела, рисунката, илюстрацията, художествено оформление, запазен знак, текстил. Има дванадесет самостоятелни изложби.
Награди за живопис от Библиотека „П. Р. Славейков” –  В. Търново, Министерство на просветата и Съюз на българските учители.

Ginka Dimova
Member of the Artists’ Association – Dobrich.
Born on September 21st, 1952 in Vladimirovo village, Dobrich district. Graduated /1974/ in Sculpture from St. Cyril and St. Methodius University of Veliko Tarnovo under A. Mindov.
Works in the field of aquarelle, drawing, illustration, art design, logo and trade mark, textiles.
12 one-man shows.
Painting awards of P. R. Slaveykov Library in Veliko Tarnovo, the Ministry of Еducation, the Union of Bulgarian Teachers.
++359 58 827 001, ++359 58 604 708, ++359 887 155 468; e-mail: ginka_art@abv.bg

17. Димитър Митев
Член на Дружество на художниците – Добрич.
Роден на 09.04.1965 г. в гр. Добрич. Завършва /1984/ Средно художествено училище – Трявна. Работи в областта на живописта. Има над осем самостоятелни изложби и участва в международни, национални и регионални изложби и пленери.

Dimitar Mitev
Member of the Artists’ Association – Dobrich.
Born on April 9th, 1965 in Dobrich. Finished /1984/ the High School of Fine Arts in Tryavna.
Works in the field of painting.
Over 8 one-man shows.
Participation in numerous international, national and regional exhibitions and plein airs.
++359 897 272 608

18. Димитър Янков
Член на Дружество на художниците – Добрич.
Роден на 14.01.1952 г. в гр. Добрич.
Работи в областта на малката пластика и монументалната скулптура.
Участва в международни /Германия, Португалия, Франция, Чехия и др./, национални и регионални изложби, симпозиуми и пленери.

Dimitar Yankov
Member of the Artists’ Association Dobrich.
Born on January 14th, 1952 in Dobrich.
Works in the field of small plastic and monumental sculpture.
Participation in international /Germany, Portugal, France, the Czech Republic etc./, national and regional exhibitions, symposiums and plein airs. 
++359 899 922 586

19. Евелина Ханджиева
Член на СБХ. Член на Дружество на художниците – Добрич
Родена на 30.12.1952 г. в гр. Силистра. Завършва /1975/ ХА-София, специалност керамика при проф. Венко Колев.
Работи в областта на керамиката, живописта и  рисунката. Има четири самостоятелни изложби.
Участва в национални изложби за декоративно-пластични изкуства, малка пластика и др., в международни симпозиуми и пленери. Стипендия на Френското министерство на културата; Почетен гост на 52 Cалон на изкуствата – Тарнос, Франция; резиденция в Cite des Arts Internationales, Париж.
                                   
Evelina Handzhieva
Member of the Union of Bulgarian Artists. Member of the Artists’ Association – Dobrich.
Born on December 30th, 1952 in Silistra. Graduated /1975/ in Ceramics from the National Academy of Art in Sofia under Prof. Venko Kolev.
Works in the field of ceramics, painting and drawing. 4 one-man shows.
Participation in national exhibitions for decorative and plastic arts, small plastic etc., international symposiums and plein airs. Bursary of the French Ministry of Culture; Guest of Honour of the 52 Salon des Arts - Tarnos, France; Cite des Arts Internationales residence, Paris.
++359 888 777 651; e-mail: evelinaart@abv.bg
 
20. Елисавета Качулева
Член на Дружество на художниците – Добрич.
Родена на 24.07.1957 г. в гр. Елена. Завършва /1977/ Художествена гимназия в София.
Работи в областта на живописта и рисунката.
Има над пет самостоятелни изложби и участва в национални и регионални изложби.

Elisaveta Kachuleva
Member of the Artists’ Association Dobrich.
Born on July 24th, 1957 in Elena. Finished /1977/ the High School of Fine Arts in Sofia.
Works in the field of painting and drawing. 
Over 5 one-man shows.
Participation in national and regional exhibitions.
++359 885 803 942; e-mail: elisaveta_kachuleva@abv.bg

21. Здравко Жейнов
Член на Дружество на художниците – Добрич.
Роден на 20.01.1948 г. в гр. Добрич
Работи в областта на графичния дизайн и рекламата.
Участва в национални и регионални изложби.

Zdravko Zheynov
Member of the Artists’ Association – Dobrich.
Born on January 20th, 1948 in Dobrich.
Works in the field of graphic design and design in advertising.
Participation in national and regional exhibitions.
++359 898 284 293

22. Здравко Тошев
Член на Дружество на художниците – Добрич.
Роден на 02.08.1949 г. в гр. Добрич.
Работи в областта на живописта. Има три самостоятелни изложби и участва в национални и регионални изложби.
Награда на Община Добрич за принос в развитието на образованието.
Почетно отличие на Министерството на образованието за дългогодишна професионална дейност.

Zdravko Toshev
Member of the Artists’ Association – Dobrich.
Born on August 2nd, 1949 in Dobrich.
Works in the field of painting. 3 one-man shows.
Participation in national and regional exhibitions.
Dobrich Municipality Award for contribution in education.
Decoration of the Ministry of Education for long professional activity.
++359 889 370 495; e-mail: ztoshev@abv.bg

23. Иван Йотов /член на СБХ/

24. Кирил Петров
Член на Дружество на художниците – Добрич.
Роден на 15.03.1947 г. в гр. Добрич. Завършва /1975/ Художествено-промишлена академия „Строганов” – Москва, специалност пространствено оформление и дизайн.
Работи в областта на живописта, дизайна, пространственото оформление  и рекламата.
Участва в национални и регионални изложби.

Kiril Petrov
Member of the Artists’ Association – Dobrich.
Born on March 15th, 1947 in Dobrich. Graduated /1975/ in Environmental design from Stroganov Moscow University of Arts and Industry.
Works in the field of painting, spatial design and design in advertising. 
Participation in national and regional exhibitions.
++359 896 731 146

25. Коста Костов
Член на СБХ.
Роден на 06.01.1964 г. в с. Дуранкулак, Добричко. Работи в областта на живописта, рисунката и акварела.
Има над четиридесет самостоятелни изложби в страната и чужбина. Организатор на международен пленер „Арт пътеки”.

Kosta Kostov
Member of the Union of Bulgarian Artists.
Born on January 6th, 1964 in Durankulak village, Dobrich district. Works in the field of painting, drawing and aquarelle.
Over 40 one-man shows in Bulgaria and abroad. Organizer of Art paths International Plein air.
++359 889 325 743; e-mail: atsok@mail.bg, www.kostakostov.com

26. Люба Захова  0885346834

27. Любомир Опълченов 058836667

28. Милена Алджабари
Член на Дружество на художниците – Добрич.
Родена на 14.09.1971 г. в гр. Добрич. Завършва /1995/ ВТУ ”Св. св. Кирил и Методий”, специалност живопис при  доц. Н. Русчуклиев.
Работи в областта на живописта и  акварела.
Участва в национални и регионални изложби.

Milena Aldzhabari
Member of the Artists’ Association – Dobrich.
Born on September 14th, 1971 in Dobrich. Graduated /1995/ in Painting from St. Cyril and St. Methodius University of Veliko Tarnovo under Assoc. Prof. N. Ruschukliev.
Works in the field of painting and aquarelle.  
Participation in national and regional exhibitions.
++359 898 569 285; e-mail: m_aljabara@yahoo.com

29. Митко Събев
Член на СБХ. Член на Дружество на художниците – Добрич.
Роден на 24.02.1949 г. в гр. Добрич.
Работи в областта на графиката и  живописта.
Има над тридесет самостоятелни изложби и участва в много международни, национални и регионални изложби и пленери.

Mitko Sabev
Member of the Union of Bulgarian Artists. Member of the Artists’ Association – Dobrich.
Born on February 24th, 1949 in Dobrich.
Works in the field of graphic art and painting.
Over 30 one-man shows.
Participation in numerous international, national and regional exhibitions and plein airs.
++359 888 804 055; e-mail: mitko_sabev@mail.bg

30. Наско Атанасов
Член на СБХ. Член на Дружество на художниците – Добрич.
Роден на 25.02.1955 г. в гр. Добрич.
Участва в много международни /Италия, Франция, Русия, Мексико, Белгия, Португалия, Чехия и др./ и национални изложби за плакат и графичeн дизайн.

Nasko Atanasov
Member of the Union of Bulgarian Artists. Member of the Artists’ Association – Dobrich.
Born on February 25th, 1955 in Dobrich.
Participation in international /Italy, France, Russia, Mexico, Belgium, Portugal, the Czech Republic etc./ and national exhibitions for poster and graphic design.  
++359 886 660 263; e-mail: nasdesign@mail.bg
 
31. Недко Недков
Член на СБХ. Член на Дружество на художниците – Добрич.
Роден на 21.05.1968 г. в гр. Добрич. Завършва /1993/ ВТУ “Св. св. Кирил и Методий”,
специалност графика при проф. Мотко Бумов.
Работи в областта на графиката и  ръчната хартия.
Има над тринадесет самостоятелни изложби.
Награда за Български участник на Международна изложба за Хартиено изкуство, София. Диплом за цялостно представяне на Биенале на Малките форми, Плевен и диплом на Сдружение Арт Колаж, Пловдив,

Nedko Nedkov
Member of the Union of Bulgarian Artists. Member of the Artists’ Association – Dobrich.
Born on May 21st, 1968 in Dobrich. Graduated /1993/ in Graphic art from St. Cyril and St. Methodius University of Veliko Tarnovo under Prof. Motko Bumov. 
Works in the field of graphic art and handmade paper.
Over 13 one-man shows.
Award for Bulgarian participant at the International exhibition for paper art, Sofia.
Diploma for overall performance at the Small forms Biennial, Pleven.
Diploma of the Art Collage Association, Plovdiv.
++359 888 269 921; e-mail: nedkon@mail.bg, www.nedkon.com

32. Никола Богданов
Член на СБХ. Член на Дружество на художниците – Добрич
Роден на 12.07.1932 г. в гр. Търговище. Завършва /1962/ ХА-София, специалност
декоративно-монументална  скулптура при проф. Любомир Далчев.
Работи в областта на скулптурата.
Автор на много монументални пластики в Добрич и региона.
++359 58 625 496

Nikola Bogdanov
Member of the Union of Bulgarian Artists. Member of the Artists’ Association – Dobrich.
Born on July 12th, 1932 in Targoviste. Graduated /1962/ in Decorative and monumental sculpture from the National Academy of Art in Sofia under Prof. Lyubomir Dalchev.
Works in the field of sculpture.
Author of numerous monumental plastic works in Dobrich and the region.
++359 58 625 496

33. Николай Ханзъров
Член на Дружество на художниците – Добрич.
Роден на 29.05.1955 г. в гр. Добрич.
Работи в областта на живописта и акварела.
Има над десет самостоятелни изложби и участва в много международни /Румъния, Турция, Холандия, Швейцария/, национални и регионални изложби и пленери.

Nikolay Hanzarov
Member of the Artists’ Association – Dobrich.
Born on May 29 th, 1955 in Dobrich.
Works in the field of oil painting and aquarelle.
Over 10 one-man shows.
Participation in numerous international /Romania, Turkey, Holland, Switzerland/, national and regional exhibitions and plein airs.
++359 58 58 07 70, ++359 58 82 48 62 

34. Орлин Георгиев
Член на Дружество на художниците – Добрич.
Роден на 04.11.1958 г. в гр. Добрич. Завършва ШУ ”К. Преславски”.
Работи в областта на живописта. Участва в национални и регионални изложби.

Orlin Georgiev
Member of the Artists’ Association – Dobrich.
Born on November 4th, 1958 in Dobrich. Graduated from Bishop K. Preslavski University of Shumen.
Works in the field of painting.
Participation in national and regional exhibitions.
++359 899 451 071

35. Павлин Пенев
Член на СБХ. Член на Дружество на художниците – Добрич
Роден на 10.09.1962 г. в гр. Добрич . Завършва /1990/ ХА-София, специалност реставрация.

Pavlin Penev
Member of the Union of Bulgarian Artists. Member of the Artists’ Association – Dobrich.
Born on September 10th, 1962 in Dobrich. Graduated /1990/ in Restoration from the National Academy of Art in Sofia. 
++359 896 622 202

36. Пенка Димитрова
Член на СБХ. Член на Дружество на художниците – Добрич.
Родена на 02.12.1958 г. в гр. Бургас. Завършва /1981/ ВТУ “Св. св. Кирил и Методий”,
специалност стенопис при доц. Н. Гелов.
Работи в областта на живописта и  рисунката. Има над пет самостоятелни изложби и участва в много международни, национални и регионални изложби и пленери.

Penka Dimitrova
Member of the Union of Bulgarian Artists. Member of the Artists’ Association – Dobrich.
Born on December 2nd, 1958 in Burgas. Graduated /1981/ in Mural painting from St. Cyril and St. Methodius University of Veliko Tarnovo under Assoc. Prof. N. Gelov. 
Works in the field of painting and drawing.
Over 5 one-man shows. Participation in numerous international, national and regional exhibitions and plein airs.
++359 897 082 845 e-mail: dambulova@yahoo.com dambulova.blogspot.com
 
37. Петър Петров
Член на СБХ. Член на Дружество на художниците – Добрич.
Роден на 08.01.1946 г. в гр. Добрич. Завършва /1975/ ХА-София, специалност живопис при проф. Н. Балкански.
Работи в областта на живописта, графиката, декоративно-монументалните изкуства, дизайнa. Има две самостоятелни изложби. Участва в много международни, национални и регионални изложби.
Първа награда в колектив от конкурс за керамично пано в Дом-паметник Й. Йовков” – Добрич.

Petar Petrov
Member of the Union of Bulgarian Artists. Member of the Artists’ Association – Dobrich.
Born on January 8th, 1946 in Dobrich. Graduated /1975/ in Painting from the National Academy of Art in Sofia under Prof. N. Balkanski.  
Works in the field of painting, graphic art, decorative and monumental arts, design.
2 one-man shows.
First prize for team in a competition for a ceramic wall composition in Yordan Yovkov Literary museum.
++359 897 434 642

38. Светослав Бъчваров
Член на СБХ. Член на Дружество на художниците – Добрич.
Роден на 02.01.1945 г. в гр. Горна Оряховица. Завършва /1970/ ВТУ ”Св. св. Кирил и Методий”, специалност стенопис.
Работи в областта на живописта.
Има четири самостоятелни изложби и участва в много национални и регионални изложби.

Svetoslav Bachvarov
Member of the Union of Bulgarian Artists. Member of the Artists’ Association – Dobrich.
Born on January 2nd, 1945 in Gorna Oryahovitsa. Graduated /1970/ in Mural painting from St. Cyril and St. Methodius University of Veliko Tarnovo. 
Works in the field of painting.
4 one-man shows.
Participation in numerous national and regional exhibitions.
++359 885 750 428, ++359 58 835 429; e-mail: s.bachvarov@mail.bg

39. Софка Кирилова
Член на Дружество на художниците – Добрич.
Родена 17.04.1968 г. в гр. Каварна. Завършва Национална художествена гимназия „Д. Добрович” – Сливен.
Има две самостоятелни изложби и участва в национални и регионални изложби и пленери.

Sofka Kirilova
Member of the Artists’ Association – Dobrich.
Born on April 17th, 1968 in Kavarna. Finished D. Dobrovich National High School of Fine Arts in Sliven.
2 one-man shows.
Participation in national and regional exhibitions and plein airs.
++359 899 722 113; e-mail: sofyka@abv.bg


40. Стелиян Хаджиев
Член на Дружество на художниците – Добрич.
Роден на 11.07.1955 г. в гр. Добрич.
Работи в областта на живописта.
Има две самостоятелни изложби и участва в международни, национални и регионални изложби.

Steliyan Hadzhiev
Member of the Artists’ Association – Dobrich.
Born on July 11th, 1955 in Dobrich.
Works in the field of painting.
2 one-man shows.
Participation in international, national and regional exhibitions.
++359 887 286 673; e-mail: akt77@abv.bg

41. Стелиян Стоянов
Член на СБХ. Член на Дружество на художниците – Добрич.
Роден на 16.08.1955 г. в с. Стожер, Добричко.
Работи в областта на живописта.
Има над дванадесет самостоятелни изложби и участва в много международни, национални и регионални изложби и пленери. Негови творби притежават националната галерия, регионални галерии в страната и др.
                          
Steliyan Stoyanov
Member of the Union of Bulgarian Artists. Member of the Artists’ Association – Dobrich.
Born on August 16th, 1955 in Stozher village, Dobrich district.
Works in the field of painting.
Over 12 one-man shows.
Participation in numerous international, national and regional exhibitions and plein airs.
Works by him are property of the National Art Gallery, regional galleries in Bulgaria etc.
++359 885 504 772

42. Тодор Балев
Член на СБХ. Член на Дружество на художниците – Добрич.
Роден на 18.02.1935 г. в с. Хаджилар, Румъния. Завършва /1974/ ХА-София, специалност живопис при проф. Панайот Панайотов.
Работи в областта на живописта. Участва в международни, национални и регионални изложби.

Todor Balev
Member of the Union of Bulgarian Artists. Member of the Artists’ Association – Dobrich.
Born on February 18th, 1935 in Hadzhilar village, Romania. Graduated /1974/ in Painting from the National Academy of Art in Sofia under Prof. Panayot Panayotov.
Works in the field of painting.
Participation in international, national and regional exhibitions.
++359 897 027 317

43. Христо Илиев
Член на Дружество на художниците – Добрич.
Роден на 27.05.1951 г. в с. Тянево, Добричко.
Работи в областта на керамиката, малката и монументалната пластика.
Автор на наградата на “Добрички  панаир“ „Денди“,  „Златен кокал“ „Златен  помпон“, „Качеството“ – КК “Албена“, „Изида“– тенис-приз,                                                 „Музикант на годината“ и „Млад музикант на годината“ – радио „Хоризонт“.
Участва в национални и регионални изложби.

Hristo Iliev
Member of the Artists’ Association – Dobrich.
Born on May 27th, 1951 in Tyanevo village, Dobrich district.
Works in the field of ceramics, small and monumental plastic.
Author of Dobrich Fair SA Prize, Dandy Prize, Golden Bone Prize, Golden Pompon Prize, The Quality – Albena resort, Izida Tennis Prize, Musician of The Year Prize and Young Musician of The Year Prize of Horizon Radio.
Participation in national and regional exhibitions.
++359 887 851 034; e-mail: hristo_mitev@abv.bg

44. Цветан Манев
Член на Дружество на художниците – Добрич.
Роден на 18.03.1955 г. в гр. Трявна. Завършва /1981/ ВТУ “Св. св. Кирил и Методий”, специалност живопис при Ив. Банов.
Работи в областта на живописта и  акварела.
Има над десет самостоятелни изложби и участва в международни, национални и регионални изложби и пленери.

Tsvetan Manev
Member of the Artists’ Association – Dobrich.
Born on March 18th, 1955 in Tryavna. Graduated /1981/ in Painting from St. Cyril and St. Methodius University of Veliko Tarnovo under Iv. Banov.
Works in the field of oil painting and aquarelle.
Over 10 one-man shows.
Participation in international, national and regional exhibitions and plein airs.
++359 894 000 565

45. Славко Славов

Член на СБХ. Член на дружеството на художниците  - гр. Добрич.
Роден на 06.06.1947г. в с. Ковачевец, окръг Търговище. Завършва /1974/ ВТУ „Св. св. Кирил и Методий”, специалност графика при проф. Иван Маринов и доц. Мотко Бумов. Работи в областта на графиката, керамиката, живописта и рисунката. Има над двадесет самостоятелни изложби, много общи, колективни и регионални изложби. Живее, работи и твори в град Варна.
0884 733 982,   e – mail: slavislavov1947@gmail.com