Устав на СБХ

Глава първа
ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ
Предназначение и предмет на Устава
Чл. 1. Този Устав урежда устройството и дейностите на Съюза на българските художници (СБХ), който е регистриран като юридическо лице – сдружение с нестопанска цел от Софийски градски съд, съгласно определение на Софийски областен съд от 29 април 1942 г. по фирмено дело № 6/1942 г., преобразувано във фирмено дело № 7594/90 г. на СГС.
Правен статут и вид
Чл. 2. Съюзът на българските художници е юридическо лице с нестопанска цел по смисъла на Закона за юридическите лица с нестопанска цел, което осъществява дейност в частна полза на своите членове, създаден е и работи по принципите на доброволност, равенство, демократичност, неполитичност, изборност и мандатност на органите, съгласно разпоредбите на този Устав и законите на страната.
Наименование
Чл. 3. (1). Наименованието на сдружението е: СЪЮЗ НА БЪЛГАРСКИТЕ ХУДОЖНИЦИ.
(2). В кореспонденцията и при всяко писмено изявление наименованието може да се изписва и с инициалите „СБХ“ или на чужд език.
Седалище и адрес на управление
Чл. 4. (1). Сдружението е със седалище: гр. София, Столична община, Район
„Средец“ и адрес на управление: ул. „Шипка“ 6.
(2). Наименованието, седалището и адресът на управление, данните по съдебна регистрация, номерът по Булстат и данъчния номер, се посочват във всички документи, изходящи от Съюза.
Срок
Чл. 5. Юридическото лице „Съюз на българските художници“ не се ограничава със срок или друго условие, освен от разпоредбите на настоящия Устав и закона.
Глава втора
ЦЕЛИ И СРЕДСТВА ЗА ТЯХНОТО ПОСТИГАНЕ
Чл. 6. Основните цели на СБХ са:
1. Да съдейства за развитието на българските изобразителни изкуства и изкуствознанието,
както и за популяризирането им в страната и чужбина.
2. Да обединява и защитава творческите и професионални интереси на своите
членове, да подпомага творческото и професионалното им развитие.
3. Да сформира и поддържа обединителни за членовете систруктури, чрез които да подпомага творческата им реализация.
4. Да учреди и поддържа свои местни структури съгласно този Устав за подпомагане
и насърчаване на творческите инициативи на членовете си в различните населени места.
5. Да спомага чрез стопанските си структури за популяризиране и реализация на творчеството на своите членове.
6. Да създава и поддържа взаимоотношения насърчаващи дейността на учредените самостоятелни сдружения на художници, регистрирани като юридически лица които не са включени в структурата на СБХ.
7. Да създава и развива взаимоотношения с чуждестранни организации на художници
и критици, с търговски галерии и музеи с цел популяризиране в чужбина
на българското изобразително изкуство.
8. Да защитава авторските права на своите членове пред държавни и местни
органи и институции, включително и чрез създадени за тази цел организации по чл.
40 във връзка с чл. 26 от Закона за авторското право и сродните му права.
9. Да поддържа диалог с държавни органи, органите на изпълнителната и законодателна
власт с цел усъвършенстване на законодателството в областта на професионалните
и социалните права и интереси на българските художници, критици
и реставратори.
10. Да осигурява информация за национални и международни художествени
прояви.
11. Да съдейства за участие на членовете си – лично или като делегирани представители
на СБХ в международни форуми на визуалните изкуства, дизайна и критиката.
Средства за постигане на целите
Чл. 7. За постигане на поставените цели СБХ използва следните средства:
1. Организира общи, колективни и индивидуални изложби на български и чуждестранни художници;
2. Популяризира своите цели и творческите постижения на членовете си чрез собствени и други обществени и частни средства за масова информация;
3. Усъвършенства система за информиране на своите членове за значими национални и международни събития, новости и проблеми в областта на изобразителното изкуство;
4. Консултира своите членове и защитава авторските им права, включително и чрез създадени за тази цел организации по чл. 40 във връзка с чл. 26 от Закона за авторското права и сродните му права;
5. Осъществява международен обмен, дейност и сътрудничество със сродни
организации и институции в чужбина;
6. Предлага по съответния ред проекти за нормативни актове и изразява становище по изготвени проекти, свързани с професионалните и социални права и интереси на българските художници;
7. Осъществява контакти с държавните институции, органите на изпълнителната и местната власт, неправителствени организации, попроблемите и нуждите на СБХ и неговите членове;
8. Създава стопански структури и фондове съгласно действащите закони за
провеждане на стопанската дейност на съюза;
9. Създава фондове за материално подпомагане на нуждаещите се свои членове – временно или трайно нетрудоспособни.
10. Осъществява експертна дейност в областта на визуалните изкуства чрез
свой Експертен съвет.
11.Организира и ръководи свой Творчески фонд (ТФ), създаден съгласно разпоредбите на Закона за творческите фондове.
Предмет на дейност
Чл. 8. Съюзът на българските художници осъществява дейност в полза на своите членове, като реализира основните си цели чрез приложение на средствата, дейността на своите структури, фондове, търговски дружества и други посочени в този устав, а именно:
1. Продажба на произведения на изкуството;
2. Художествено-проектантска дейност и свързаните с нея изпълнителски услуги;
3. Износ и внос на произведения на изкуството;
4. Експертна дейност;
5. Консултантска дейност в областта на изкуството;
6. Издателска дейност;
7. Лектории и курсове за специализирано обучение в областта на изкуството.
Глава трета
ЧЛЕНСТВО
Право на членство
Чл. 9. (1). Член на СБХ може да бъде всеки художник, дизайнер, реставратор
или критик с доказани творчески изяви, който е дееспособен български гражданин или чуждестранен гражданин.
(2). Не може да бъде прието за член на СБХ лице, което към момента на кандидатстването си е учащ или студент – бакалаварска или магистърска степен.
(3). Членството в СБХ е индивидуално и доброволно.
(4). СБХ може да има и почетни ченове. Почетни членове на Сдружението могат да бъдат физически лица, които имат принос в развитието на дейности, свързани с целите на Сдружението. Почетните членове не плащат членски внос. По отношение на почетните членове не се прилагат разпоредбите на чл.12 и чл.13 от Устава.
Придобиване на членство
Чл. 10. (1) Членството се придобива с решение на Управителния съвет по
предложение на секциите, взето с обикновено мнозинство и след плащане на встъпителния членски внос.
(2). Управителният съвет на СБХ провежда заседание за прием на нови членове най-малко веднъж на 3 години.
(3). Кандидатът подава писмено заявление до УС, в което декларира, че е запознат и приема разпоредбите на Устава и Правилника за прием на нови членове и ще изпълнява задълженията си на член, както са регламентирани с тях.
(4). Почетното членство възниква по решение на Управителния съвет след приемане на отправена покана.
Права на членовете
Чл. 11. Членовете на СБХ имат равни права. Членството се удостоверява с
членска карта.
Чл. 12. Всеки член на СБХ има следните права:
1. Да участва свободно в цялостната дейност на Съюза;
2. Да упражнява правото на избор и да бъде избиран в ръководните и помощни органи на съюза;
3. Да получава информация за дейността на СБХ;
4. Да ползва фондовете за творческа помощ и материалната база на съюза;
5. Да прави предложения пред ръководните органи на СБХ;
6. Да участва в управлението чрез упражняване на правото си на глас в Общото събрание (ОС) и управителните и помощните структури на съюза, ако е избран в тях;
7. Да се ползва от резултатите на дейността на съюза, съгласно разпоредбите на този Устав.
Задължения на членовете
Чл. 13. Всеки член на СБХ е длъжен:
1. Да спазва разпоредбите на настоящия Устав;
2. Да изпълнява решенията на неговите органи;
3. Да спазва професионалната и колегиалната етика съгласно приетия от УС
Етичен кодекс;
4. Да работи за осъществяване целите на съюза;
5. Да пази авторитета на СБХ;
6. Да опазва имуществото на СБХ;
7. Да внася в срок предвидените в настоящия Устав имуществени вноски (членски внос).
Прехвърлими и непрехвърлими права
Чл. 14. (1) Правото на членство в съюза е непрехвърлимо и не преминава върху друго лице, включително и при наследяване.
(2). Наследими са само имуществени права, произтичащи или свързани с членството в съюза, които се пораждат от ликвидация на съюза.
(3). Член на СБХ може да прехвърли на трето лице само придобити имуществени права в резултат на ликвидация на Съюза въз основа на членството в СБХ.
Имуществена отговорност
Чл. 15. За задълженията на Съюза членовете отговарят до размера на предвидените в Устава годишни имуществени вноски.
Прекратяване на членството
Чл. 16. (1). Членството в СБХ се прекратява:
1. С едностранно писмено волеизявление, отправено до УС;
2. В случай на смърт или поставяне на члена на СБХ под пълно запрещение;
3. При прекратяване на СБХ като юридическо лице и неговото заличаване от
фирмения регистър;
4. При отпадане на съюзния член в случай на невнасяне на установените имуществени вноски.
(2). Основанията за отпадане по предходната алинея се констатират по документи като УС е компетентен да вземе решение за прекратяване членството на съответния член на съюза.
(3). Отпадналите членове по реда на ал. 1, т. 4 могат да възстановят членството си с молба до УС и внасяне на дължимите вноски.
Изключване
Чл. 17. (1). Решението за изключване на член на съюза се взема от Управителния съвет.
(2). Основанията за изключване са:
1. Грубо или системно нарушаване на Устава, на Етичния кодекс или злепоставяне на съюза и неговия престиж с поведението си в обществото или пред държавни, общински и обществени институции, както и нанасяне на имуществени вреди на СБХ.
2. Изявени прояви и действия срещу правата и интересите на съюза;
3. Осъждане с влязла в сила присъда за умишлено престъпление от общ характер;
(3). При маловажни случаи на нарушения, УС изпраща предизвестие до съответния член за преустановяването им. В случай, че нарушенията не бъдат преустановени, УС взема решение за изключване.
Последици от отпадането и изключването на член на съюза
Чл. 18. В случай на отпадане и изключване, СБХ не дължи връщане на направените имуществени вноски на прекратилия членството си, както и на наследниците му. Изключеният член дължи изплащане на дължимите вноски към съюза до момента на влизане в сила на решението на УС.
Глава четвърта
УСТРОЙСТВО
Основни положения
Чл. 19. СБХ със статута му на юридическо лице е единна организация за територията на страната и с единна представителна власт на неговите органи съгласно
този Устав.
Органи на СБХ
Чл. 20.(1). Органи на СБХ са:
1. Общо събрание;
2. Управителен съвет;
3. Председател на СБХ, който е и председател на УС;
4. Изпълнително бюро;
5. Контролна комисия.
(2) Председателят на СБХ, членовете на Управителния съвет и на Контролната комисия на СБХ не могат да бъдат съдружници в смесени дружества с участието на СБХ.
Структури на СБХ
Чл. 21. (1). За осъществяване предмета на дейност на СБХ Управителният съвет създава структури на СБХ и приема правилници, с които определя предмета на дейността, статута и правомощията им.
(2). Структурите по предходната алинея са:
1. Представителства – създадени на териториален принцип;
2. Фондове;
3. Секции – създадени на творчески принцип;
4. Съвети– създадени на функционален принцип;
5. Центрове – създадени на функционален принцип;
6. Комисии – създадени на функционален принцип.
(3). По решение на УС в структурата на СБХ могат да се създават и други формации,
по критерии, различни от посочените в предходната разпоредба.
(4). С решение на УС, структурите на СБХ могат да бъдат сливани, вливани,
преустройвани и/или закривани по целесъобразност или по основателни искания и
предложения на самите структури.
(5). Структурите на СБХ отчитат дейността си пред УС, който отчита тяхната
дейност и резултатите от нея – пред ОС.
(6). Членовете на СБХ могат да членуват в една или повече структури, да участват в организационния живот на същите и в направлението на съюзните дела, съобразно личните си интереси.
(7). Представителство на СБХ на териториален принцип може да бъде само едно за съответния регион.
(8). Доброволно образуваните дружества на художниците – юридически лица не са част от структурата на СБХ и отношенията с тях се осъществяват на основата на партньорство и взаимен интерес.
(9). Секретарите на секции и представители на структурите могат да участват в работата на УС със съвещателен глас.
Глава пета
ОРГАНИ НА УПРАВЛЕНИЕ
Дял първи
ОБЩО СЪБРАНИЕ
Чл. 22. Общото събрание е върховен орган на СБХ и се състои от всички членове на СБХ.
Право на глас
Чл. 23. Всеки член на СБХ има право на един глас при вземане на решения, упражнен лично или чрез негов пълномощник въз основа на писмено пълномощно. Едно лице може да представлява не повече от трима членове на Общото събрание. Преупълномощаване не се допуска.
Конфликт на интереси
Чл. 24. Член или негов представител не може да участва в гласуването за:
1. Предявяване на искове срещу него;
2. Предприемане на действия или отказ от действия за осъществяване на отговорността
му към Съюза;
3. При решаване на въпроси, отнасящи се до него, негов съпруг или роднини по права линия – без ограничения, по съребрена линия – до четвърта степен, или по сватовство – до втора степен включително.
Правомощия на ОС
Чл. 25. Общото събрание има следните правомощия:
1. Изменя и допълва Устава на СБХ;
2. Избира и освобождава членовете на УС, определя бройния му състав и срока на мандата – не повече от 5 години;
3. Избира Председателя на СБХ, който по право е и Председател на УС;
4. Избира Контролна комисия, определя бройният и` състав и срока на мандата;
5. Взема решение за участие на СБХ в други организации, включително и чуждестранни;
6. Взема решение за преобразуване или прекратяване на СБХ;
7. Приема основните насоки и програма за дейността са СБХ;
8. Приема бюджета на СБХ;
9. Приема отчета за дейността на УС;
10. Изменя и допълва Устав на фондове, когато това се изисква от други закони;
11. Разглежда жалби и отменя решения на УС, които противоречат на закона, Устава или други вътрешни актове, които регламентират частна дейност на СБХ;
12. Взема решения по всички въпроси, които законът е възложил в неговата
компетентност или в този Устав;
Свикване
Чл. 26. (1). Общото събрание се свиква по инициатива и решение на УС.
(2). Общото събрание може да бъде свикано по инициатива на една трета от общия брой на членовете на СБХ по местоседалището на съюза с писмено предложение, в което е посочен дневния ред. В този случай УС е длъжен в тридесет дневен срок да насрочи заседание и свиква ОС, като УС може да включив дневния ред допълнителни точки извън посочените от инициаторите.
(3) Поканата за заседанието на ОС се публикува най-малко един месец преди насроченото заседание в ежемесечния бюлетин на СБХ, на електронната страницана СБХ и се поставя на мястото за обявления в сградата, в която се намира управлението на сдружението.
(4). Пок аната трябва да съдържа дневния ред, датата, часа и мястото на което ще се проведе заседанието на ОС и по чия инициатива то се свиква.
(5). Ако искането на една трета от общия брой на членовете, по местоседалището на съюза отправено до УС на СБХ е редовно, но УС не свика ОС на заседание, заинтересованите членове могат да отправят искане до съда да свика ОС. В този случай съдът определя дневния ред.
(6). В 14-дневен срок преди датата на заседанието на ОС УС е длъжен да постави на разположение в адреса на управление на СБХ писмените материали по дневния ред на разположение на членовете при поискване от тях.
Кворум
Чл. 27. (1). Общото събрание е законно, може да заседава и да взема решения, ако на определения час и място присъстват повече от половината от всички членове наСБХ.
(2). Ако в определения час не е налице кворума по предходната алинея, това
обстоятелство се констатира от УС или опредения от него за водещ заседанието член на УС и същият обявява, че заседанието се отлага с един час на същото място и при обявения дневен ред. В този случай заседанието е редовно какъвто и да е броят на явилите се и присъстващи членове и ОС може да взема решения по обявения дневен ред.
Вземане на решения
Чл. 28. (1). Решенията на ОС се вземат с обикновено мнозинство от присъстващите членове в момента на гласуването.
(2). Решения за изменение и допълване на Устава се вземат с мнозинство две трети от присъстващите, а решения за преобразуване или прекратяване на СБХ се вземат с мнозинство две трети от списъчния състав на членовете.
(3). По въпроси, които не са включени в обявения в поканата дневен ред, ОС не може да взема решения.
Протокол за заседанията на ОС
Чл. 29. За всяко заседание на ОС се води протокол от избран протоколчик, който се подписва от него и избрания председател на заседанието.
Съдебен контрол
Чл. 30. (1). Решение на ОС, което е в противоречие със закона и с Устава на
СБХ, подлежи на съдебен контрол.
(2). Оспорването на законосъобразността и съответствието на Устава може да предяви всеки член в едномесечен срок от узнаването на решението, но не по-късно от една година от датата, на която то е взето.
Дял втори
УПРАВИТЕЛЕН СЪВЕТ
Общи положения
Чл. 31. (1). Управителният съвет е в състав до 16 членове плюс Председателя, избрани от ОС за срок не повече от 5 години и за не повече от два поредни мандата.
(2). УС ръководи цялостната дейност на СБХ, изпълнява програмите, бюджета и решенията на ОС.
Правомощия
Чл. 32. УС има следните правомощия:
1. Подготвя и внася в ОС програма за дейността на СБХ и неговия периодичен (годишен) бюджет;
2. Подготвя и внася в ОС отчет за дейността на СБХ;
3. Определя реда и организира провеждането на дейността на СБХ чрез структури от различен вид, като определя функционалните им правомощия с правилници и наредби и избира техните ръководства;
4. Приема Правилник за своята дейност;
5. Взема решения за разпореждане и ползване на имуществото на Съюза при спазване изискванията на този Устав;
6. Избира Заместник председател на УС и Изпълнително бюро;
7. Взема решения за учредяване на търговски дружества, придобиване на дялови участия или акции в съществуващи търговски дружества, избира техните управители, приема бюджета и отчета за дейността им;
8. Определя размера на членския внос, включително и размера на встъпителния членски внос.
9. Взема решения по всички други въпроси на съюзната дейност, освен тези, които са от компетентността на ОС.
Заседания
Чл. 33. (1). Заседанията са редовни – провеждани календарно или извънредни – при необходимост и в интерес на СБХ. Редовните заседания се определят с решение на първото заседание на УС.
(2). Заседанията на УС се свикват и ръководят от Председателя. Председателят е длъжен да свика заседание на УС при писмено искане на 1/3 от членовете му. Ако Председателят не свика заседание на УС в седмичен срок то може да се свика от всеки от заинтересуваните членове.
(3). Дневният ред на заседанията се определя от УС по предложение на Председателя, на Изпълнителното бюро и на всеки от членовете.
(4). УС може да взема решения, ако на заседанието присъстват повече от половината негови членове, а в случаите по чл.32, т. 5 и т.7 – ако на заседанието присъстват две трети от всички членове на УС.
(5). УС може да взема решения и без да бъде провеждано заседание при
необходимост от решаване на нетърпящ отлагане въпрос, ако протокола за взетото решение бъде подписан без забележки и възражения от всички членове на УС.
Протокол
Чл. 34 За всяко заседание на УС се води протокол, който се подписва от
Председателя или от Заместник председателя и от техническия секретар, който го е съставил.
Решения
Чл. 35, (1). УС взема решенията си с обикновено мнозинство от присъстващите на заседанието негови членове.
(2). С мнозинство от две трети от всички членове се вземат решенията за разпореждане с имущество на СБХ, за създаването на структурите и за тяхната дейност, както и решенията при извършване на ликвидация на СБХ по чл. 48 от този Устав.
Контрол на решенията
Чл. 36. (1). Решение на УС, което е прието в нарушение на закона, на този
Устав, както и в нарушение на решение на ОС, може да бъде оспорено от всеки заинтересован член на СБХ пред ОС.
(2). Оспорването се изразява писмено пред УС с излагане на обстоятелствата и конкретно искане за отмяна на конкретно решение – изцяло или частично.
(3). Искането за отмяна трябва да бъде направено в едномесечен срок от
узнаването на решението, но не по-късно от една година от датата, на която е било прието от УС.
Отговорност на членовете на УС
Чл. 37. (1). Членовете на УС, взели съответното решение, носят солидарна
отговорност за причинените вреди на СБХ.
(2). Отговорността се осъществява по реда на закона. ОС упълномощава
конкретни лица за предявяване на претенцията и водене на съдебни производства.
Дял трети
ПРЕДСЕДАТЕЛ
Чл. 38. (1). Председателят на СБХ ръководи и координира общата насока на
дейността на СБХ в съответствие с решенията на ОС и УС, свиква на заседания УС, предлага дневния ред на същите и организира дейността му в съответствие с разпоредбите на този Устав.
(2). Прави предложение пред УС за Заместник председател на УС и Изпълнително бюро.
(3). Възлага на заместник председателя да го замества за някои или за всички негови функции, само при временна необходимост поради обективна невъзможност лично да осъществява функциите си.
Чл. 39. Председателят представлява СБХ във взаимоотношенията с трети лица.
Той може да преупълномощава други членове на УС или трети лица само за определени представителни правомощия.
Дял четвърти
ИЗПЪЛНИТЕЛНО БЮРО
Чл. 40. (1). Изпълнителното бюро е изпълнителен орган на УС.
(2). Изпълнителното бюро се състои до 5 членове, избрани от УС на първото му заседание.
(3). УС приема Правилник за работата и правомощията на Изпълнителното бюро.
Дял пети
КОНТРОЛНА КОМИСИЯ
Чл. 41. (1). Контролната комисия се избира от ОС и се състои до 7 членове.
(2). На първото си заседание Контролната комисия избира свой Председател, който ръководи работата и`.
(3). Членовете на Контролната комисия не могат да заемат ръководна длъжност в структурата на СБХ и да участват в ръководните органи на стопанските структури на СБХ.
(4). Контролната комисия приема правилник за работата си.
Правомощия
Чл. 42. Контролната комисия:
1. Контролира спазването на устава на СБХ, на законовите разпоредби, изпълнението на решенията на ръководните органи на СБХ;
2. Контролира стопанисването и изразходването на съюзните фондове и имуществото, като за констатациите си уведомява УС и прави съответни предложения;
3. Приема жалби и сигнали на членове на СБХ и ги внася за разглеждане от ОС или УС според естеството им, като взима становище по тях и прави предложение до съответния орган;
4. Участва в заседанията на УС със съвещателен глас;
5. Има право на достъп до съюзната документация във връзка с осъществяваната контролна дейност.
Глава шеста
ИМУЩЕСТВО
Определяне на имуществото
Чл. 43. Имуществото на СБХ се състои от право на собственост и други
ограничени вещни права върху недвижими имоти и движими вещи, ценни книжа, права върху интелектуална собственост, вземания, неимуществени права, както и други придобивки, които законът допуска като имущество на юридическите лица с нестопанска цел.
Източници на средства
Чл. 44. Източници на средства са :
1. Встъпителният и редовният членски внос;
2. Приходи от стопанска дейност, извършвана в съответствие със закона;
3. Приходи от дялови участия и акции;
4. Дарения от физически и юридически лица;
5. Наеми.
Стопанска дейност
Чл. 45. СБХ може да извършва стопанска дейност, свързана с предмета на основната му дейност.
(1). СБХ използва приходите от стопанската дейност само за постигане на определените в настоящия Устав цели.
(2). СБХ не разпределя печалба и дивиденти между членовете си.
Имуществени вноски на членовете (Членски внос)
Чл. 46. (1). Встъпителният членски внос се събира от новоприетите членове на СБХ по размер, определен от УС.
(2). Редовният членски внос е за календарна година и е дължим до 31 декември в счетоводството на Съюза.
(3). С решение УС освобождава от заплащане на членски внос членове на СБХ в пенсионна възраст, както и членове в тежко здравословно или финансово състояние.
Глава седма
ПРЕКРАТЯВАНЕ И ЛИКВИДАЦИЯ
Чл. 47. СБХ се прекратява:
1. По решение на ОС;
2. По решение на съда в случаите на чл.13, ал. 1, т. 3 от ЗЮЛНЦ.
Ликвидация
Чл. 48. При прекратяване на СБХ като юридическо лице се извършва ликвидация.
Ликвидация се извършва от УС или определено от него лице. Относно неплатежоспособността,
несъстоятелността, редът за ликвидация и правомощията на
ликвидатора се прилагат съответно разпоредбите на Търговския закон.
Разпределяне на имуществото
Чл. 49. При ликвидация и прекратяване на СБХОС може да вземе решение за разпределяне на имуществото му, като изхожда от размера на вноските, които са направени от членовете.
Чл. 50. Ако ОС не е взело решение за разпределяне на имуществото, ликвидаторът, след удовлетворението на кредиторите, осребрява имуществото, което е налично и съставя разпределение съобразно с направените от членовете имуществени вноски.
Чл. 51. При настъпила смърт на член на СБХ до ликвидацията на Съюза право да участват в разпределението имат неговите наследници.
Глава осма
СИМВОЛИ НА СБХ
Чл. 52. Съюзът на българските художници има свой запазен знак (лого) и запазен шрифт с автор Стефан Кънчев.
Глава девета
ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ
§ 1. Членовете на СБХ, заварени от приемането на настоящия нов Устав имат правата по него.
§ 2. За неуредените в настоящия Устав положения се прилагат разпоредбите
на ЗЮЛНЦ, както и действащото българско законодателство.
§ 3. В случай на противоречие на разпоредби на настоящия Устав с разпоредби на закона, противоречащите разпоредби от Устава се заместват по право от повелителните разпоредби на закона.
Настоящият устав е приет на ОС на СБХ на заседанието му,
проведено на 2 и 3 декември 2004 г. в съответствие с изискванията на ЗЮЛНЦ, изменен и допълнен на ОС на СБХ, проведено на 2, 3 и 4 април 2008 г.