четвъртък, 12 януари 2012 г.

Сесия за приемане на нови членове на СБХ

На основание чл.10 от Устава и съгласно приет правилник Съюзът на българските художници обявява сесия за приемане на нови членове на СБХ. За кандидатстването е необходимо да се представят:

І. Документи:
-заявление
>> свали приложения образец
В заявлението кандидатът изрично отбелязва, че е запознат с Устава на СБХ, приема разпоредбите му и ще изпълнява задълженията си на член, както са регламентирани в него. Не могат да кандидатстват за членове на СБХ лица, които към момента на кандидатстването са учащи или студенти – бакалавърска или магистърска степен (чл. 9, ал. 2 от Устава на СБХ).
- подробна творческа автобиография
- материали, представящи творческата дейност на кандидата (за предпочитане: фотоси минимален формат 13/18 см. паспартирани в папка A4 или принтове А4 с пълно описание на заснетите творби - размери, техника, година на създаване, може да се представят и каталози, CD и други; не се разглеждат уеб сайтове. Максимален размер на фотосите – А4).

ІІ. Творби
Кандидатите представят:
до 3 (три) творби в оригинал (за живопис, скулптура, графика, приложни изкуства)
списък и копия на публикациите (за изкуствоведи)
репродукции, подготвени за експониране под стъкло с размер 50/70 см. или 70/100 см. (за рекламен и графичен дизайн, дизайн, стенопис, сценография, реставрация и др.)
Творбите не могат да бъдат учебни или дипломни работи.
УС на СБХ обсъжда и утвърждава персонално кандидатурите на представените автори.
С творбите на новоприетите членове се организира изложба в залите на СБХ на ул. „Шипка” № 6.
Съгласно чл.10 /1/ от Устава на СБХ: „Членството се придобива с решение на Управителния съвет по предложение на секциите, взето с обикновено мнозинство и след плащане на встъпителния членски внос в срок от 1 (един) месец след оповестяване на решението на УС.” Определеният от УС на СБХ встъпителен членски внос за сесия 2012 г. е в размер на 50 ( петдесет ) лв.

График за провеждане на сесията за приемане на нови членове:
От 20 до 25 януари 2012 г. – приемане на документи и творби.
От 27 до 31 януари 2012 – заседания на комисии - жури, определени от секциите.
Окончателните резултати от сесията ще бъдат оповестени след заседанието на УС на СБХ.
За информация относно условията за кандидатстване, както и процедурата по приемане, се обръщайте към секретарките на секциите: Албена Спасова и Аннажени Шапкарова – тел. 846 72 48 или проверявайте в сайта на СБХ: www.sbhart.com
Документите ще се приемат в заседателната зала на СБХ – ІV етаж от 10 до 17 ч., а творбите в залата на ІІ-рия етаж на „Шипка” 6 след предаване на документите.

Официално представяне на Каталога „Художници от Добрич” - 11.01.2012 г.

На 11 януари от 17.00 в Художествена галерия – Добрич се състоя представянето на Каталога „Художници от Добрич” пред обществеността, медии и колеги. След презентацията включените в каталога художници получиха копия от новото издание.