Ателие 13

1. Борил Цонев
Член на СБХ. Член на Сдружение на художниците „Ателие 13” – Добрич.
Роден на 05.04.1967 г. в гр. Добрич. Завършва /1997/ ХА-София, специалност текстил при проф. Д. Балев.
Работи в областта на текстила, живописта и рисунката.
Участва в много международни, национални и регионални изложби и пленери.

Boril Tsonev
Member of the Union of Bulgarian Artists. Member of the Studio 13 Artists’ Association, Dobrich.
Born on April 5th, 1967 in Dobrich.
Graduated /1997/ in Textiles from the National Academy of Art in Sofia under Prof. D. Balev.
Works in the field of textiles, painting and drawing.
Participation in numerous international, national and regional exhibitions and plein airs.
++359 896 511 8472. Венета Ганчева
Член на Сдружение на художниците „Ателие 13” – Добрич.
Родена на 21.11.1977 г. в гр. Добрич. Завършва Варненски свободен университет „Черноризец Храбър”, специалност текстил, мода и мениджмънт в модата при проф. В. Овчаров.
Работи в областта на живописта. Има 4 самостоятелни изложби. Участва в групови и регионални изложби.

Veneta Gancheva
Member of the Studio 13 Artists’ Association, Dobrich.
Born on November 21st, 1977 in Dobrich. Graduated in Textiles and Fashion and management in fashion from Chernorizets Hrabar Free University of Varna under Prof. V. Ovcharov.
Works in the field of painting. Over 4 one-man shows
Participation in group and regional exhibitions.
++359 885 065 937
ven.gan@abv.bg3. Георги Атанасов
Член на Сдружение на художниците „Ателие 13” – Добрич.
Роден на 16.12.1954 г. в гр. Добрич. Завършва /1982/ ВТУ “Св. св. Кирил и Методий” , специалност графика, при проф. Н. Хаджитанев.
Работи в областта на живописта, графиката и рисунката. Има над пет самостоятелни изложби и участва в много международни, национални и регионални изложби и пленери.

Georgi Atanasov
Member of the Studio 13 Artists’ Association, Dobrich.
Born on December 16th, 1954 in Dobrich. Graduated /1982/ in Graphic art from St. Cyril and St. Methodius University of Veliko Tarnovo under Prof. N. Hadzhitanev.
Works in the field of painting, graphic art and drawing.
Over 5 one-man shows.
Participation in numerous international, national and regional exhibitions and plein airs.
++359 886 430 2704. Георги Събев
Член на Сдружение на художниците „Ателие 13” – Добрич.
Роден на 16.12.1959 г. в гр. Добрич. Завършва /1985/ ВТУ ”Св. св. Кирил и Методий”, специалност скулптура при доц. Константин Денев. Работи в областта на малката пластика и релеф от бронз. Участва в много международни, национални и регионални изложби.

Georgi Sabev
Member of the Studio 13 Artists’ Association, Dobrich.
Born on December 16th, 1959 in Dobrich. Graduated /1985/ in Sculpture from St. Cyril and St. Methodius University of Veliko Tarnovo under Assoc. Prof. Konstantin Denev. Works in the field of small plastic and bronze relief.
Participation in numerous international, national and regional exhibitions.
++359 885 072 4285. Димитър Костадинов
Член на Сдружение на художниците „Ателие 13” – Добрич.
Роден на 30.06.1960 г. в гр. Добрич.
Работи в областта на дърворезбата и малката пластика.
Участва в много международни, национални и регионални изложби и пленери.

Dimitar Kostadinov
Member of the Studio 13 Artists’ Association, Dobrich.
Born on June 30th, 1960 in Dobrich.
Works in the field of woodcarving and small plastic.
Participation in numerous international, national and regional exhibitions and plein airs.
++359 888 823 8766. Николай Тодоров
Член на СБХ. Член на Сдружение на художниците „Ателие 13” – Добрич.
Роден на 24.10.1960 г. в гр. Добрич. Завършва /1990/ ХА-София, специалност стенопис при проф. Димо Заимов.
Работи в областта на живописта, рисунката, монументалните изкуства.
Има двадесет и две самостоятелни изложби.
Негови творби притежават национални и регионални галерии и частни колкции в страната и чужбина.

Nikolay Todorov
Member of the Union of Bulgarian Artists. Member of the Studio 13 Artists’ Association, Dobrich.
Born on October 24th, 1960 in Dobrich. Graduated /1990/ in Mural painting from the National Academy of Art in Sofia under Prof. Dimo Zaimov.
Works in the field of painting, drawing, monumental arts.
22 one-man shows.
Works by him are property of national and regional art galleries and private collections in Bulgaria and abroad.
++359 897 740 396; e-mail: niktod24@abv.bg, www.nikolaytodorov.com7. Христо Константинов
Член на Сдружение на художниците „Ателие 13” – Добрич.
Роден на 20.09.1962 г. в гр. Добрич. Завършва /1991/ ВТУ ”Св. св. Кирил и Методий”, специалност графика при проф. Н. Хаджитанев.
Работи в областта на графиката и живописта. Осъществил цялостната реставрация на стенописи в храм „Св. Троица“ – Добрич и изографисал параклис „Св. Арх. Михаил“ в Гробищен парк – Добрич.
Участва в международни, национални и регионални изложби.

Hristo Konstantinov
Member of the Studio 13 Artists’ Association, Dobrich.
Born on September 20th, 1962 in Dobrich. Graduated /1991/ in Graphic art from St. Cyril and St. Methodius University of Veliko Tarnovo under Prof. N. Hadzhitanev.
Works in the field of graphic art and painting.
Author of the complete restoration of frescos of Holy Trinity Church in Dobrich and icon-painting of St. Michael the Archangel Chapel in the Cemetery Park of Dobrich.
Participation in numerous international, national and regional exhibitions.
++359 895 276 3358. Христо Кралев
Член на Сдружение на художниците „Ателие 13” – Добрич.
Роден на 08.08.1952 г. в гр. Добрич. Завършва /1988/ ХА-София, специалност живопис при проф. Д. Добрев и В. Колев.
Работи в областта на живописта. Има над двадесет и седем самостоятелни изложби в страната и чужбина. Участва в международни, национални и регионални изложби и пленери.

Hristo Kralev
Member of the Studio 13 Artists’ Association, Dobrich.
Born on August 8th, 1952 in Dobrich. Graduated /1988/ in Painting from the National Academy of Art in Sofia under Prof. D. Dobrev and V. Kolev.
Works in the field of painting.
Over 27 one-man shows in Bulgaria and abroad.
Participation in international, national and regional exhibitions and plein airs.
++359 58 83 02 40