четвъртък, 16 февруари 2012 г.

ТРЕТИ КОНКУРС НАЦИОНАЛНИ НАГРАДИ АЛИАНЦ БЪЛГАРИЯ ЗА ЖИВОПИС, СКУЛПТУРА И ГРАФИКА

РЕГЛАМЕНТ

Културният проект на Алианц България “Национални награди Алианц България 2011-2012
за живопис, скулптура и графика” има за цел предоставянето на нови възможности за българските художници да покажат пред публика свои творби. По такъв начин ще се стимулират техните творчески импулси за създаването на нови художествени произведения и ще се обогати съкровищницата на съвременното българско изкуство.
Организаторите са предприели действия за осъществяване на изложба в чужбина , на която да бъдат показани наградените творби и каталог с всички наградени автори и участници в заключителната изложба през 2012 г.

ФОРМА НА ПРОЕКТА:
В продължение на две календарни години 2011 - 2012 на територията на страната съвместно с регионалните групи към СБХ се провеждат поредица от регионални изложби в градовете –
Велико Търново, Бургас, Плевен, София, Пловдив и Варна . Във всеки град се назначава определено от Алианц България жури, което присъжда по три награди, съответно по една в разделите живопис, скулптура и графика.
В края на 2012 година в гр. София се провежда заключителна изложба-конкурс, по време на която официално се връчват Големите награди на Алианц България за живопис, скулптура и графика.
Всички наградени и номинирани автори от шестте регионални изложби участват във заключителната изложба –конкурс Национални награди Алианц България през 2012 г. в София.

ОРГАНИЗАТОР:
Проектът се организира от АЛИАНЦ БЪЛГАРИЯ със съдействието на Централното ръководство и на съответните регионални групи на СБХ.

МЯСТО:
Регионални представителни изложби – Градските галерии в съответния център на региона
- Велико Търново, Бургас, Плевен, София, Пловдив , Варна
Национална изложба за Големите награди на Алианц България
- София СБХ ”Шипка 6”

ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ: април 2011 г.– октомври 2012 г.
2011 г. - регионални изложби
21 април – 10 май Изложбен комплекс, Велико Търново , ул. Рафаел Михаилов №1
Включва регион Велико Търново, Русе, Търговище
за контакт: Цани Василев 0884 /201 225 , Тошко Дончев 062 / 2 38 44, 0898 418110
9 юни - 30 юни ГХГ Петър Задгорски , Бургас, ул .Митрополит Симеон №24
включва регион Бургас, Сливен, Ямбол, Хасково
за контакт: Георги Динев 0886 /300 647, Пепа Седларска 0886 /78 84 34 , 056 /842169
14 септември -30 септември ГХГ Илия Бешков , Плевен , бул. Скобелев №1
включва регион Плевен, Ловеч, Видин, Враца, Монтана,Лом
за контакт: Сашо Камбуров 0888 / 26 44 73 , Иван Велчев 0886 / 97 11 59 ,
Антония Караиванова 064 /8020472012 г. - регионални изложби
5 април – 30 април София
СБХ, Галерия Шипка №6 , I и II етаж ,София
включва София, София окръг, Перник, Благоевград, Кюстендил
приемане на творбите на 30.03 ( петък) и 31.03 .2012 ( събота )от 10- 17 ч. на I ет. , Шипка 6
за контакт: Марта Игнатова; тел: 02/846 71 13
10 май – 10 юни Пловдив – ГХГ Пловдив , ул.Съборна №14 А
включва Стара Загора, Пазарджик, Казанлък
за контакт: Красимир Линков 032/ 63 53 22
7 юни -29 юни Варна - ГХГ варна , ул . Любен Каравелов №1
включва регион Варна, Добрич, Шумен, Разград, Силистра
за контакт: Пламен Аврамов 052/ 62 04 43, Мариана Клисурова 052/6123 63
4 октомври - 31 октомври - заключителна изложба 2012
СБХ, Галерия Шипка №6 , София
за контакт: Марта Игнатова; тел: 02/846 71 13

УСЛОВИЯ ЗА УЧАСТИЕ:
1. В конкурса могат да участват художници от цялата страна, работещи професионално в областта на живописта, графиката и скулптурата, които са родени или работят на територията на съответния град или регион.
2. Не се допускат за участие произведения на студенти или работи представени за дипломна защита.
3. Не се поставят ограничения по отношение на стилови предпочитания, тематичен и сюжетен избор, изразни средства, форма и начин на показване на произведенията.
/ Скулптурните творби да са изработени в траен материал /.
Творбите, които участват не трябва да бъдат обявени като собственост.
4. Организаторите си запазват правото да не приемат за участие творби, които не отговарят на статута на конкурса.
5. Всеки автор може да представи от една до три творби.
При представяне на триптих ще се счита като участие с три самостоятелни творби.
6. Задължителен формат:
за живопис максимален размер височина до 200 см х ширина до 200 см;
за графика максимален размер до 80 см х 120 см;
за скулптура максимален размер до 200 см х 200 см х 200 см
7. В Националната изложба –конкурс за Големите награди на Алианц България през октомври 2012 г. в София участват само наградените и номинираните автори от регионалните изложби от 2011 и 2012 г. Журито има право да определи с колко творби да бъде представен всеки автор във финалната изложба , като минимум ще бъде по една творба от всеки автор.
Във финалната изложба не може да участва наградена творба от регионална изложба.
Наградените творци участват с други свои творби по техен избор.
8 Транспортните разходи са за сметка на участниците.
9 Организаторите не поемат разходите по транспортирането на творбите и не носят отговорност за загубени или повредени творби по време на транспортирането им до изложбата и обратно.
10 Всяка творба трябва да носи на гърба си следната информация:
- Името на автора, точен адрес и телефон за връзка ;
- Заглавие, техника, година, размер в сантиметри;
- Формулярът за участие трябва да бъде попълнен на машина или на ръка с четливи букви. Подписването на формуляра означава съгласие с регламента на изложбата.
- Прилагането на кратка творческа биография е задължително
/приложен формуляр с необходимите данни за участие в каталога / .
11 Организаторите си запазват правото да използват предоставената от авторите информация при изготвянето на каталог от изложбата . Организаторите имат право да репродуцират всяка творба само в каталога от изложбата.
12 Организаторите издават каталог на два езика от Националната изложба-конкурс. Допуснатите за участие във финалната изложба автори получават безплатен екземпляр от него.

ЖУРИ:

- Творбите се селекционират от компетентно жури, като В състава на журито влизат творци и изкуствоведи определени от Алианц България. Журито присъжда и обявява наградите непосредствено преди откриването на проявите.
- Всички членове на журитата са различни за всяка изложба, освен представителите от страна на Алианц България.
- Информация за не допуснатите за участие работи и мотивите на журито не се предоставя. Не приетите творби се връщат.
- Резултатите от журирането ще бъдат обявени в сайта на Алианц България www.аllianz.bg , в бюлетина на СБХ и в регионалните групи на СБХ по места.

НАГРАДИ :
1. Парична награда - Наградата е откупуване на творбата, както следва
Регионални награди:
По една награда във всеки раздел за всяка регионална изложба
- 6 награди за живопис х 2000 лв.
- 6 награди за скулптура х 2000 лв.
- 6 награди за графика х 1000 лв.
Национални награди
- Голяма награда за живопис – 4 000 лв.
- Голяма награда за скулптура – 4 000 лв.
- Голяма награда за графика – 4 000 лв.
2. Статуетка от известен автор за трите големи награди .
3. Изложба в чужбина на всички наградени творби от регионалните и финалната изложби
4. Издаване на каталог на 2 езика , в които са представени всички наградени творби от регионалните изложби и големите награди , и по една творба от всички номинирани автори , които участват във заключителната изложба в София през октомври 2012 г.
Допуснатите за участие във финалната изложба автори получават безплатен екземпляр от него.
5 Диплом за всички наградени и номинирани автори .
Големите награди се връчват заедно със специална награда статуетка в деня на откриването на заключителната Националната изложба-конкурс в София.

Наградените работи по т.1 остават собственост на Алианц България и влизат
в колекцията на дружеството .